Растим маленького патриота вместе

Знакомим с символами Беларуси

29.04.2024

Интерактивный плакат "По дорогам войны"

29.04.2024

Символы моей страны

29.04.2024

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

 

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярджае, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

Сапраўдным быць сынам маёй Беларусі!

Міхасъ Пазнякоў

Добры дзень, паважаныя бацькі. Сёння хочацца павясці з вамі  размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

Дзяржаўны гімн — гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, — падчас вялікіх святаў, перамог над ворагам ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення — спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у сілы народа.

Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу ў конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899—1954), журы аддало перавагу.

Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з’яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду — пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

I калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна – адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

свернуть

Из истории Беларуси

История Беларуси

 

Дорогие ребята! Вы никогда не задумывались, почему нас называют белорусами, а нашу Родину – Беларусь? Ученые утверждают, что белая значит великая, святая, свободная, независимая. Действительно, с древности белый цвет означал свободу. Поэтому наши предки носили белую льняную одежду, показывая другим народам свое дружелюбие, гостеприимство, любовь к Родине и готовность к ее защите.

Родина - это место, где мы родились, поэтому она самая близкая из всех стран.

Первый человек на территории Беларуси появился в далекие-далекие времена. Жили наши предки на берегах рек и озер. Занимались земледелием, рыболовством и охотой на диких зверей.

Постепенно территорию Беларуси заселили восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей. Племя - это группа людей, которые имеют общее происхождение, свой язык и место проживания. Письменные упоминания о них приводятся в летописи "Повесть временных лет".

Первой установленной датой в нашей истории является 862 год. Под этим годом упоминается город Полоцк и Полоцкое княжество. Немного позднее, под 980 годом, летописи указывают Туровское княжество. Полоцкое и Туровское княжества - это первые государственные образования на территории нашей Родины.

Государство представляет собой союз граждан, созданный с общей целью защиты их жизни, свободы и имущества.
С их появлением в Беларуси основываются новые города. Древнейшие из них - Витебск (947 г.), Заславль (конец X в.), Брест (1019 г.), Орша (1067 г.), Логойск (1078 г.), Пинск (1097 г.), Борисов (1102 г.).

Государство способствовало развитию культуры, письменности, религии. В это время белорусы принимают христианство. Его распространение на территории Беларуси связано с деятельностью Евфросинии Полоцкой.

В XIII веке наши предки объединились с балтами в государство - Великое княжество Литовское (ВКЛ).

Балты - это предки современных литовцев и латышей.
Постепенно в состав нового государства вошли все белорусские земли. В период своего расцвета ВКЛ являлось крупнейшим государством в Европе, а его границы простирались от Балтийского до Черного моря. 

В эпоху ВКЛ Франциск Скорина издал книгу "Псалтырь" (1517 г.) - первую на восточнославянских землях. Был составлен один из первых сборников законов в Европе - Статут ВКЛ (1529 г.).

В 1569 году Великое Княжество Литовское и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую.

Речь Посполитая - союз двух самостоятельных государств.
Однако постоянные войны и внутренние противоречия ослабили Речь Посполитую, и она в конце XVIII века была разделена между другими странами. Белорусские земли вошли в состав Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года установилась советская власть. 

В 1919 году была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Это государство положило начало самостоятельности белорусского народа.
В 1922 году БССР и другие советские республики объединились и образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Самым трагичным и одновременно героическим периодом истории для белорусского народа стала Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года - с 1941 по 1945 год. С врагом в войну вместе с солдатами сражались старики, женщины и дети. Всему миру известны имена детей-героев Пети Котельникова, Марата Казея, Зины Портновой и многих-многих других.

Путь к миру и возрождению в Беларуси начался только в 1943 году, когда были освобождены первые белорусские деревни и города. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стал государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики), который отмечается 3 июля.

Вклад белорусского народа в борьбу с фашизмом был высоко оценен другими государствами: БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.

В послевоенное время все силы белорусского народа были направлены на восстановление страны, возрождение городов и деревень. Благодаря трудолюбию и энтузиазму белорусов наша страна стала развитым промышленным центром Советского Союза. Образование и наука, культура и охрана здоровья были одними из самых передовых в мире.

В 1991 году Советский Союз распался, Республика Беларусь объявила себя независимым, самостоятельным государством. 15 марта 1994 года был принят Основной Закон нашей страны - Конституция Республики Беларусь. Конституция регулирует все сферы жизни белорусского общества.
Согласно Конституции, власть в нашей республике принадлежит народу. Высшим выборным государственным органом является Национальное собрание - парламент. В парламенте принимаются законы, по которым живет наше государство.

Руководителем страны, согласно Конституции, является Президент Республики Беларусь. Президент выступает гарантом прав и свобод граждан, справедливых отношений в обществе. В результате всенародных выборов в 1994 году первым Президентом Республики Беларусь был избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Выполнение принятых законов обеспечивает Правительство. Его название - Совет Министров Республики Беларусь.

Сегодня наша страна является европейским государством с развитой экономикой, промышленностью и образованием.
О таких брендах Беларуси, как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Парк высоких технологий, известно далеко за рубежом. Нашу страну и ее людей знают и уважают во всем мире.

https://president.gov.by/ru/president/detjam/

свернуть

Государственная символика Республики Беларусь

21.04.2022

 

 

Государственный флаг

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета – 2:1. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне.Цвета нашего флага имеют следующие значения:

Красный – сила, мужество, благородство, энергия;
Зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония;
Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания.
Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – первооснову счастливой доли человека.

Беларусь – первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.
Факты о нашем флаге
Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной Маркевич. В Сенно ей установлен памятник.
Второе воскресенье мая – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
В 2013 г. в Минске появилась площадь Государственного флага. В центре её находится 70­метровая стела, на которой установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 м2, а масса 25 кг.

 

Государственный герб

В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость.В центре контур Беларуси – суверенитет, территориальное единство страны.

Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера – благополучие и достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ".

Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами.

Восходящее солнце – символ жизни и наилучшей доли.

Звезда – символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа.  

 

Государственный гимн


Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом: во время официальных государственных церемоний, ритуалов, празднеств, спортивных соревнований.

Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. 

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Слова М. Климковича, В. Каризны
Музыка Н. Соколовского 

 

 

свернуть

Формируем патриотизм у дошкольников

 

 
 

Дошкольный возраст, один из важнейших периодов становления личности ребенка, именно в этом возрасте закладываются основные черты характера человека, формируются первичные впечатления о родном крае, морально-патриотические чувства. 

Поэтому перед нами, взрослыми, стоит ряд задач:

  1. Формирование гражданственности и национального самосознания, патриотических чувств, нравственной культуры.
  2. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям.

   Начинать лучше с формирования семейных ценностей, знакомства с историческими, культурными, национальными достояниями своей малой родины, Республики.

      По Указу Президента Республики Беларусь №247 от 20 июня 2018 года, в целях формирования активной гражданской позиции, сохранения историко-культурного и духовного наследия 2018-2020 годы объявлены Годом малой родины. Этому было посвящено множество образовательных мероприятий, которые прошли в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников: создание картотеки  дидактических игр о родном городе, организация выставки «Я жыву ў Беларуі!», конкурс рисунков «Родной город», тематическое мероприятие «Символы Малой родины», виртуальное путешествие в деревенский дом «Бабулін куфэрак», проведение народных праздников «Калядкі», «Гуканне вясны» и др.

   Большое влияние на детей оказывает личность педагога. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если он сам не будет вовлечен в процесс. «В воспитании все должно основываться на личности взрослого»,-писал К.Д.Ушинский,- Никакие Уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, не может заменить личности в деле воспитания». Поэтому на протяжении учебного года уделялось большое внимание и работе с педагогами дошкольного учреждения. Вместе они изготавливали дидактические игры патриотического содержания, лэпбуки, составили каталог художественной литературы (рассказы, стихи, пословицы о войне, военных, о мире), медиатеку песен военных лет.  В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в учреждении дошкольного образования прошли развлекательные мероприятия с участием пап, где они вместе с детьми весело и задорно соревновались между собой. Также в рамках Дня Защитника Отечества была организована встреча с военнослужащим войсковой части г.Молодлечно, который познакомил детей с военным обмундированием, атрибутами, рассказал о гордом звании «Защитник Родины», почему нужно проходить воинскую службу, как проходит обычный день в войсковой части, о видах воинских подразделений войск Республики Беларусь. Воспитанники учреждения дошкольного образования были под огромным впечатлением от встречи. Такие тематические праздники и досуги совместно с родителями воспитанников являются одним из важнейших условий нравственного патриотического воспитания ребёнка. Ведь первостепенную роль в воспитании у ребенка нравственно-патриотических чувств играют родители, которые своим примером должны показать ребенку, что такое чувство гордости за свою Родину, свою семью. 

   Но это ещё не всё. Впереди у нас запланированы тематические недели «Расскажите детям о войне», выставка «Открытка ветерану», конкурс чтецов на тему: «Мы о войне стихами говорим». В День Победы воспитанники совместно с родителями будут вручать жителям города праздничные открытки, изготовленные своими руками, запланировано проведения Дня Государственного Флага и Герба.  В мае запланированы семейные походы выходного дня по местам боевой славы.

     Таким образом, планомерная работа наших педагогов с семьями воспитанников способствует воспитанию будущих патриотов, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину.

 

свернуть

Проект "Брестская крепость - символ Победы"

Проект "Брестская крепость - символ Победы" представленный командой семьи Шнуркевич "Легозавры"
свернуть

Дзень роднай мовы ў дзіцячым садку

Дзень беларускай мовы ў дзіцячым садку

Гэта свята адзначаецца штогод  21 лютага  з 2000 года.

Дзень роднай мовы быў абвешчаны рашэннем ЮНЕСКА з мэтай абароны моўнай і культурнай раразнастайнасці. 

    У нашай установе адукацыі свята адзначылі ўсе ўзроставыя групы . Малеча слухала пацешкі і казкі. Дзеці сярэдніх і старэйшых групп прынялі ўдзел у конкурсе чытальнікаў. Яны спявалі беларускія песні, танчылі, гулялі ў беларускія народныя гульні.  Выхавальнікі праверылі свае веды ў валоданні роднай мовай. Беларуская мова гучала на працягу ўсяго дня. 

   "І будзе мне сэрца грэць

    Кожным ашчаджаным словам,

    Бо. як жыта, спрадвечная

    Беларуская мова!"

свернуть
свернуть