Растим маленького патриота вместе

Як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна

 

Гучыць урачыста, як водгукі славы,

Гімн нашай вячыстай цудоўнай Дзяржавы...

Гімн свету сцвярджае, што любім мы працу,

А шлях наш лунае да радасці, шчасця.

Пад гукамі Гімна я моўчкі клянуся

Сапраўдным быць сынам маёй Беларусі!

Міхасъ Пазнякоў

Добры дзень, паважаныя бацькі. Сёння хочацца павясці з вамі  размову пра тое, як вучыць дзяцей паводзіць сябе пры гучанні Дзяржаўнага гімна. Але давайце спачатку пазнаёмімся з гісторыяй гімна.

Дзяржаўны гімн — гэта самы хвалюючы кожнае сэрца сімвал краіны, узвышаная песня пра народ. Мелодыя простая, добра запамінаецца.

Яшчэ ў старажытныя часы людзі, ахопленыя агульным пачуццём радасці, — падчас вялікіх святаў, перамог над ворагам ці пры пазбаўленні ад якой-небудзь павальнай хваробы, засухі, паводкі і пажараў, заканчэння сонечнага зацьмення — спявалі агульную песню ці, можа быць, малітву.

Гэтую ж песню яны спявалі, калі выпраўляліся ў паход на ворага, і песня яднала іх агульнай надзеяй і верай у сілы народа.

Прататыпам сучаснага гімна быў гімн Беларускай ССР.

Паэт Уладзімір Іванавіч Карызна (1938), лірык і песеннік, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі, атрымаў перамогу ў конкурсе: ягонаму тэксту гімна, у якім выкарыставаны фрагменты ранейшага тэксту гімна, напісанага Міхасём Мікалаевічам Клімковічам (1899—1954), журы аддало перавагу.

Словы гімна павінен ведаць кожны змалку.

У Палажэнні аб Дзяржаўным гімне Рэспублікі Беларусь гаворыцца, што гімн з’яўляецца сімвалам дзяржаўнага суверэнітэту і выконваецца ў аркестравым, харавым, аркестрава-харавым ці ў іншым вакальным ці інструментальным варыянце.

Дзяржаўны гімн выконваецца ў адпаведнасці з зацверджаным тэкстам і музыкальнай рэдакцыяй (нотамі) пры ўступленні Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на пасаду — пасля прынясення ім прысягі, пры адкрыцці і закрыцці сесій палат Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, пры сустрэчах і праводзінах афіцыйных дэлегацый замежных краін, пры ўшанаванні нашых спартсменаў-пераможцаў, у тым ліку і за мяжой, пры правядзенні воінскіх рытуалаў, а таксама з нагоды разнастайных урачыстасцей, прысвечаных дзяржаўным святам.

I калі гучыць галоўная песня краіны, слухаць яе трэба стоячы, прычым мужчыны абавязаны зняць галаўны ўбор. У вакальна-харавым варыянце выконвання неабходна праслухаць гімн ад пачатку да канца: усе тры куплеты. У аркестровым выкананні дапускаецца праслухванне толькі часткі гімна – адзін куплет і прыпеў. Пасля праслухвання не трэба пляскаць у далоні. Можна спакойна прысесці.

Няхай лунаюць над намі нашы слаўныя сцягі! Няхай асвятляе наш шлях Дзяржаўны герб краіны! Няхай гучаць заклікальныя словы і ўрачыстая музыка нашага велічнага гімна!

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,

Сэрцам адданыя роднай зямлі,

Шчыра сябруем, сілы гартуем

Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –

Наш запаветны, сонечны шлях.

Горда ж узвіся ў ясныя высі,

Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,

Слаўся, народаў братэрскі саюз!

Наша любімая маці-Радзіма,

Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 

свернуть

Из истории Беларуси

История Беларуси

 

Дорогие ребята! Вы никогда не задумывались, почему нас называют белорусами, а нашу Родину – Беларусь? Ученые утверждают, что белая значит великая, святая, свободная, независимая. Действительно, с древности белый цвет означал свободу. Поэтому наши предки носили белую льняную одежду, показывая другим народам свое дружелюбие, гостеприимство, любовь к Родине и готовность к ее защите.

Родина - это место, где мы родились, поэтому она самая близкая из всех стран.

Первый человек на территории Беларуси появился в далекие-далекие времена. Жили наши предки на берегах рек и озер. Занимались земледелием, рыболовством и охотой на диких зверей.

Постепенно территорию Беларуси заселили восточнославянские племена кривичей, дреговичей, радимичей. Племя - это группа людей, которые имеют общее происхождение, свой язык и место проживания. Письменные упоминания о них приводятся в летописи "Повесть временных лет".

Первой установленной датой в нашей истории является 862 год. Под этим годом упоминается город Полоцк и Полоцкое княжество. Немного позднее, под 980 годом, летописи указывают Туровское княжество. Полоцкое и Туровское княжества - это первые государственные образования на территории нашей Родины.

Государство представляет собой союз граждан, созданный с общей целью защиты их жизни, свободы и имущества.
С их появлением в Беларуси основываются новые города. Древнейшие из них - Витебск (947 г.), Заславль (конец X в.), Брест (1019 г.), Орша (1067 г.), Логойск (1078 г.), Пинск (1097 г.), Борисов (1102 г.).

Государство способствовало развитию культуры, письменности, религии. В это время белорусы принимают христианство. Его распространение на территории Беларуси связано с деятельностью Евфросинии Полоцкой.

В XIII веке наши предки объединились с балтами в государство - Великое княжество Литовское (ВКЛ).

Балты - это предки современных литовцев и латышей.
Постепенно в состав нового государства вошли все белорусские земли. В период своего расцвета ВКЛ являлось крупнейшим государством в Европе, а его границы простирались от Балтийского до Черного моря. 

В эпоху ВКЛ Франциск Скорина издал книгу "Псалтырь" (1517 г.) - первую на восточнославянских землях. Был составлен один из первых сборников законов в Европе - Статут ВКЛ (1529 г.).

В 1569 году Великое Княжество Литовское и Королевство Польское объединились в Речь Посполитую.

Речь Посполитая - союз двух самостоятельных государств.
Однако постоянные войны и внутренние противоречия ослабили Речь Посполитую, и она в конце XVIII века была разделена между другими странами. Белорусские земли вошли в состав Российской империи.

После Октябрьской революции 1917 года установилась советская власть. 

В 1919 году была образована Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Это государство положило начало самостоятельности белорусского народа.
В 1922 году БССР и другие советские республики объединились и образовали Союз Советских Социалистических Республик (СССР).

Самым трагичным и одновременно героическим периодом истории для белорусского народа стала Великая Отечественная война. Она длилась почти четыре года - с 1941 по 1945 год. С врагом в войну вместе с солдатами сражались старики, женщины и дети. Всему миру известны имена детей-героев Пети Котельникова, Марата Казея, Зины Портновой и многих-многих других.

Путь к миру и возрождению в Беларуси начался только в 1943 году, когда были освобождены первые белорусские деревни и города. День освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков стал государственным праздником - Днем Независимости Республики Беларусь (Днем Республики), который отмечается 3 июля.

Вклад белорусского народа в борьбу с фашизмом был высоко оценен другими государствами: БССР стала одной из стран-основательниц Организации Объединенных Наций.

В послевоенное время все силы белорусского народа были направлены на восстановление страны, возрождение городов и деревень. Благодаря трудолюбию и энтузиазму белорусов наша страна стала развитым промышленным центром Советского Союза. Образование и наука, культура и охрана здоровья были одними из самых передовых в мире.

В 1991 году Советский Союз распался, Республика Беларусь объявила себя независимым, самостоятельным государством. 15 марта 1994 года был принят Основной Закон нашей страны - Конституция Республики Беларусь. Конституция регулирует все сферы жизни белорусского общества.
Согласно Конституции, власть в нашей республике принадлежит народу. Высшим выборным государственным органом является Национальное собрание - парламент. В парламенте принимаются законы, по которым живет наше государство.

Руководителем страны, согласно Конституции, является Президент Республики Беларусь. Президент выступает гарантом прав и свобод граждан, справедливых отношений в обществе. В результате всенародных выборов в 1994 году первым Президентом Республики Беларусь был избран Александр Григорьевич Лукашенко.

Выполнение принятых законов обеспечивает Правительство. Его название - Совет Министров Республики Беларусь.

Сегодня наша страна является европейским государством с развитой экономикой, промышленностью и образованием.
О таких брендах Беларуси, как МАЗ, МТЗ, БЕЛАЗ, Парк высоких технологий, известно далеко за рубежом. Нашу страну и ее людей знают и уважают во всем мире.

https://president.gov.by/ru/president/detjam/

свернуть

Государственная символика Республики Беларусь

21.04.2022

 

 

Государственный флаг

Государственный флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух горизонтальных цветных полос: верхней красного цвета и нижней зеленого цвета. Отношение ширины полос красного и зеленого цвета – 2:1. Слева вертикально расположен белорусский орнамент красного цвета на белом фоне.Цвета нашего флага имеют следующие значения:

Красный – сила, мужество, благородство, энергия;
Зелёный – надежда, здоровье, молодость, возрождение, трудолюбие, созидание, природная гармония;
Белый – чистота, непорочность, примирение, мудрость, знания.
Орнамент – символ древней культуры народа, его духовного богатства. Содержание орнамента на Государственном флаге повествует о хлебе, урожае и продолжении рода; прославляет трудолюбие и мастерство – первооснову счастливой доли человека.

Беларусь – первая в мире страна, которая использовала национальный орнамент в качестве элемента государственного флага.
Факты о нашем флаге
Орнамент, размещенный на флаге, был вышит в 1917 г. крестьянкой из деревни Костелище Сенненского района Витебской области Матреной Маркевич. В Сенно ей установлен памятник.
Второе воскресенье мая – День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь.
В 2013 г. в Минске появилась площадь Государственного флага. В центре её находится 70­метровая стела, на которой установлен самый большой в стране государственный флаг. Его площадь составляет 98 м2, а масса 25 кг.

 

Государственный герб

В изображении белорусского герба отражаются основные национальные и духовные ценности белорусов: гражданское единство, трудолюбие, миролюбивость.В центре контур Беларуси – суверенитет, территориальное единство страны.

Венок из золотых колосьев, цветов льна и клевера – благополучие и достаток. С каждой стороны венок трижды перевит красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании герба в две строки начертаны золотом слова "РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ".

Земной шар – желание жить в мире и согласии, сотрудничать со всеми странами.

Восходящее солнце – символ жизни и наилучшей доли.

Звезда – символ человека и человечества, знак мужества и высоких помыслов, высоких устремлений народа.  

 

Государственный гимн


Это торжественное музыкально-поэтическое произведение, исполняемое в случаях, предусмотренных законом: во время официальных государственных церемоний, ритуалов, празднеств, спортивных соревнований.

Текст Государственного гимна прославляет желание белорусского народа жить в мире, его трудолюбие, готовность защищать родную землю. 

 

Мы, беларусы – мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Дружба народаў – сіла народаў –
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны – радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Слова М. Климковича, В. Каризны
Музыка Н. Соколовского 

 

 

свернуть

Формируем патриотизм у дошкольников

25.04.2022

 
 

Дошкольный возраст, один из важнейших периодов становления личности ребенка, именно в этом возрасте закладываются основные черты характера человека, формируются первичные впечатления о родном крае, морально-патриотические чувства. 

Поэтому перед нами, взрослыми, стоит ряд задач:

  1. Формирование гражданственности и национального самосознания, патриотических чувств, нравственной культуры.
  2. Приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям.

   Начинать лучше с формирования семейных ценностей, знакомства с историческими, культурными, национальными достояниями своей малой родины, Республики.

      По Указу Президента Республики Беларусь №247 от 20 июня 2018 года, в целях формирования активной гражданской позиции, сохранения историко-культурного и духовного наследия 2018-2020 годы объявлены Годом малой родины. Этому было посвящено множество образовательных мероприятий, которые прошли в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников: создание картотеки  дидактических игр о родном городе, организация выставки «Я жыву ў Беларуі!», конкурс рисунков «Родной город», тематическое мероприятие «Символы Малой родины», виртуальное путешествие в деревенский дом «Бабулін куфэрак», проведение народных праздников «Калядкі», «Гуканне вясны» и др.

   Большое влияние на детей оказывает личность педагога. Никакие знания воспитателя не дадут эффекта, если он сам не будет вовлечен в процесс. «В воспитании все должно основываться на личности взрослого»,-писал К.Д.Ушинский,- Никакие Уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, не может заменить личности в деле воспитания». Поэтому на протяжении учебного года уделялось большое внимание и работе с педагогами дошкольного учреждения. Вместе они изготавливали дидактические игры патриотического содержания, лэпбуки, составили каталог художественной литературы (рассказы, стихи, пословицы о войне, военных, о мире), медиатеку песен военных лет.  В преддверии праздника «Дня защитника Отечества» в учреждении дошкольного образования прошли развлекательные мероприятия с участием пап, где они вместе с детьми весело и задорно соревновались между собой. Также в рамках Дня Защитника Отечества была организована встреча с военнослужащим войсковой части г.Молодлечно, который познакомил детей с военным обмундированием, атрибутами, рассказал о гордом звании «Защитник Родины», почему нужно проходить воинскую службу, как проходит обычный день в войсковой части, о видах воинских подразделений войск Республики Беларусь. Воспитанники учреждения дошкольного образования были под огромным впечатлением от встречи. Такие тематические праздники и досуги совместно с родителями воспитанников являются одним из важнейших условий нравственного патриотического воспитания ребёнка. Ведь первостепенную роль в воспитании у ребенка нравственно-патриотических чувств играют родители, которые своим примером должны показать ребенку, что такое чувство гордости за свою Родину, свою семью. 

   Но это ещё не всё. Впереди у нас запланированы тематические недели «Расскажите детям о войне», выставка «Открытка ветерану», конкурс чтецов на тему: «Мы о войне стихами говорим». В День Победы воспитанники совместно с родителями будут вручать жителям города праздничные открытки, изготовленные своими руками, запланировано проведения Дня Государственного Флага и Герба.  В мае запланированы семейные походы выходного дня по местам боевой славы.

     Таким образом, планомерная работа наших педагогов с семьями воспитанников способствует воспитанию будущих патриотов, заложив фундамент с детства, мы можем надеяться, что воспитали настоящего патриота, любящего свою Родину.

 

свернуть

2022 - Год исторической памяти

2022 - Год исторической памяти

Главой государства подписан Указ № 1, 
согласно которому в целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа 2022 год в Беларуси объявлен 
Годом исторической памяти

Правительству поручено с участием Генеральной прокуратуры, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомов, Минского горисполкома разработать и утвердить республиканский план мероприятий по проведению в 2022 году Года исторической памяти.

Также Правительство будет координировать деятельность государственных органов, других организаций по выполнению названного плана.

свернуть

Проект "Брестская крепость - символ Победы"

Проект "Брестская крепость - символ Победы" представленный командой семьи Шнуркевич "Легозавры"
свернуть

Дзень роднай мовы ў дзіцячым садку

Дзень беларускай мовы ў дзіцячым садку

Гэта свята адзначаецца штогод  21 лютага  з 2000 года.

Дзень роднай мовы быў абвешчаны рашэннем ЮНЕСКА з мэтай абароны моўнай і культурнай раразнастайнасці. 

    У нашай установе адукацыі свята адзначылі ўсе ўзроставыя групы . Малеча слухала пацешкі і казкі. Дзеці сярэдніх і старэйшых групп прынялі ўдзел у конкурсе чытальнікаў. Яны спявалі беларускія песні, танчылі, гулялі ў беларускія народныя гульні.  Выхавальнікі праверылі свае веды ў валоданні роднай мовай. Беларуская мова гучала на працягу ўсяго дня. 

   "І будзе мне сэрца грэць

    Кожным ашчаджаным словам,

    Бо. як жыта, спрадвечная

    Беларуская мова!"

свернуть
свернуть